Instrukcje dla autorów

Zapora ghostwriting

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Prosimy o określenie tego w pierwszym przypisie.

2. Ghostwriting (z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) oraz guest authorship (guest authorship / honorary authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja prosi o zamieszczenie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Przesłanie artykułu

Artykuły należy dodawać poprzez platformę czasopism cyfrowych UMK: http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/PCh Autor powinien najpierw zarejestrować się, podając dane do korespondencji. Po rejestracji należy zalogować się na stronie i wprowadzić plik z tekstem oraz wszystkie wymagane metadane - zarówno w języku polskim (ważne - należy zapisać je po wprowadzeniu) oraz w języku angielskim (zmiana języka w lewym górnym rogu strony; dane w języku angielskim należy oddzielnie zapisać). Prawidłowe wprowadzenie danych oraz przesłanie tekstu na platformę skutkować będzie informacją na podany przez autora mail o wpłynięciu tekstu do redakcji. Identyczną informację otrzyma redaktor czasopisma.

Filmy instruktażowe, przygotowane przez Wydawnictwo UMK

Informujemy ponadto, że Platforma Czasopism UMK zawiera program antyplagiatowy  iThenticate, dzięki któremu od początku marca 2014 roku każdy artykuł czasopisma jest sprawdzany pod kątem plagiatów.

 

Wskazówki edytorskie

Prosimy naszych Autorów o przygotowanie nadsyłanych tekstów według niżej podanych wskazówek. Dostosowanie się do podanych norm w znacznym stopniu przyczyni się do przyspieszenia procesu wydawniczego. Nasze wymagania są następujące:

Objętość tekstu:

artykuł – do 15 stron;
sprawozdanie – do 5 stron;
recenzja lub nota bibliograficzna – do 4 stron;

Streszczenia i noty o autorze:

na końcu artykułu streszczenie i 5 słów-kluczy w języku angielskim; streszczenie powinno być poprzedzone przetłumaczonym tytułem artykułu;

streszczenie artykułu i 5 słów-kluczy w języku polskim;

krótka notka o sobie jako Autorze artykułu z podaniem tytułów naukowych oraz swojego miejsca pracy czy ośrodka naukowego, np.: Dr hab. Jan Kowalski, prof. UMK, kierownik Katedry Filozofii Edukacji w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu;

Format tekstu:

plik tekstowy w formacie *.rtf lub *.doc (World 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora, np. czcionka grecka, hebrajska itp.);

czcionka: Times New Roman 12 punktów, można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń;

interlinia 1,5 wiersza;

lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm;

prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania;

w przypadku nadesłania wydruku wymagany druk jednostronny;

Przypisy (styl Chicago):

przypisy dolne - Times New Roman 10 punktów; interlinia 1 wiersz:

przypis z monografii (1 autor)1 (2 i więcej autorów)2

przypis z rozdziału z pracy zbiorowej3

przypis z czasopisma4

powoływanie się na tę samą pozycję, co wyżej5

przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej (jeden autor)6 (dwóch i więcej autorów)7

1. Jerzy Bagrowicz, Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele (Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000), 24.

2. Jerzy Bagrowicz, Stanisław Jankowski, „Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Studia z pedagogii biblijnej (Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005), 37.

3. Zdzisław Pawlak, „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”, w: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005), 105-119.

4. Józef M. Dołęga, „Nauki środowiskowe na początku XXI wieku”, Paedagogia Christiana 2 (2011): 19.

5. Tamże, 27.

6 Bagrowicz, Edukacja, 34.

7. Bagrowicz, Jankowski, „Pan, Bóg twój, 67.

 

Bibliografia:

Bagrowicz, Jerzy. Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000.

Bagrowicz, Jerzy, Stanisław Jankowski. „Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Studia z pedagogii biblijnej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

Dołęga, Józef M. „Nauki środowiskowe na początku XXI wieku”. Paedagogia Christiana 2 (2011): 11-39.

Pawlak, Zdzisław. „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”. W: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski, 105-119. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

 

W przypadku artykułów z czasopism udostępnianych elektronicznie i posiadających identyfikator doi:

Dołęga, Józef M. 2011. „Nauki środowiskowe na początku XXI wieku”. Paedagogia Christiana 2: 11-39. http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2011.001

 

Ryciny i wykresy:

ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość (pliki *.tif, *.jpg lub *.cdr o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi), ujednoliconą formę i opisy;

wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji);

tabele, schematy i rysunki powinny być ponumerowane i mieć tytuł czy też podpis;

nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu;

wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim, umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Redakcji Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

W razie wątpliwości, dotyczących wymagań edytorskich, prosimy o kontakt z panią mgr Mirosławą Buczyńską z Wydawnictwa Naukowego UMK, redaktorem wydawniczym czasopisma, mail: mirbucz@uni.torun.pl.

 

Zasady opracowania tabel:

Tabele należy umieścić w formie edytowalnej w tekście lub w osobnym pliku wskazując w tekście jedynie miejsce, gdzie powinny być umieszczone. W tekście nie należy powtarzać danych zawartych w tabelach. Pod tabelą należy umieścić informację o źródle danych. Jeśli dane pochodzą z danych własnych, określenie źródła powinno mieć następującą postać: „Źródło: badania własne”.

Tytuł tabeli: Nad każdą tabelą należy umieścić tytuł, poprzedzony skrótem „Tab.” po którym należy podać numer tabeli, w sposób ciągły.

Główka tabeli: Zawierać powinna zasadniczo informacje nt. zmiennych niezależnych. Należy podać ogólną liczebność obserwacji (L=…). Tekst w główce należy wyśrodkować.

Boczek tabeli: Zawierać powinien zasadniczo zmienne zależne zaprezentowane poprzez wartości procentowe (bez podawania liczby L w poszczególnych kategoriach). Jeśli w tabeli znajduje się określenie „w procentach” nie należy powtarzać przy danych znaku „%”. Nie należy numerować kategorii. Boczek powinien rozpoczynać się kategorią „Ogółem” tak aby procenty sumowały się do 100. Kategorię inne i brak danych umieszczamy na samym dole. Należy umieszczać dane maksymalnie do 1 miejsca po przecinku. Tekst w boczku należy wyrównać do lewej.

Przykład:

Tab. 1. Respondenci według deklarowanej podstawy wiary

Podstawa wiary

Ogółem (L=864)

Płeć respondenta

Kobieta (L=493)

Mężczyzna (L=371)

W procentach

 Ogółem

100,0

100,0

100,0

 Osobiste przemyślenia i przekonania

23,3

21,9

25,1

 Uczęszczanie do Kościoła

12,7

14,8

10,0

 Wpływ lektur

1,0

1,0

1,1

 Tradycja i wychowanie w rodzinie

32,4

34,1

30,2

 Przeżycia i doświadczenia życiowe

7,5

8,9

5,7

 Tradycja sąsiedzka i środowiskowa

0,6

0,6

0,5

 Inne

0,8

0,2

1,6

 Brak danych

21,6

18,5

25,9

Źródło: Badania własne.

 

Umowa licencyjna

Po przyjęciu tekstu do druku Autor powinien wydrukować w dwóch egzemplarzach umowę licencyjną (w języku polskim lub angielskim), wypełnić ją (bez wpisywania numeru umowy oraz daty jej zawarcia), podpisać i przesłać obydwa egzemplarze na adres redakcji.