Instrukcje dla autorów

Zasady etyki publikacyjnej

Czasopismo „Paedagogia Christiana” przyjęło i stosuje zasady etyczne zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Z tego względu:

1. Do procedowania przyjmowane są artykuły oryginalne, niepublikowane wcześniej w całości lub części i niezawierające zapożyczeń z innego dzieła, które naruszałyby prawa osób trzecich, a czasopismo narażałyby na podważenie jego wiarygodności; redakcja może użyć odpowiedniego oprogramowania do sprawdzenia ewentualnego plagiatu.

2. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do procedowania artykułów, które w tym samym czasie przesłano do redakcji innego periodyku lub przygotowywane są do publikacji jako rozdział w innym wydawnictwie.

3. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), redakcja wymaga określenia tego w pierwszym przypisie.

4. Autor powinien uzyskać zgodę współautorów na zgłoszenie artykułu do czasopisma przed jego zgłoszeniem, a także zgodę finansującej projekt instytucji, o ile jest to wymagane.

5. Redakcja nie dopuszcza praktyk: ghostwriting (wniesienie istotnego wkładu w powstanie publikacji przez osobę nieujawniającą swojego udziału jako autora) oraz guest authorship (przypisanie współautorstwa osobie, której wkład w powstanie dzieła był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca), jako przejawów nierzetelności naukowej; wykryte przypadki tych praktyk skutkują powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

6. Redakcja prosi o zamieszczenie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure), o ile takowy występuje, a także o powiadomienie redakcji o ewentualnych źródłach konfliktu interesów (dotyczy to także współautorów niezgłaszających pracy do druku).

7. Autor zgłaszający tekst do publikacji potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie zasadami etycznymi i zostały one zachowane.

8. Decyzja o przyjęciu artykułu do druku lub jego odrzuceniu podejmowana jest przez redakcję po zasięgnięciu opinii dwóch zewnętrznych recenzentów, dokonujących oceny merytorycznej tekstu bez znajomości tożsamości autora/autorów; tożsamość recenzentów danego artykułu również nie jest ujawniana (double-blind review); ze względu na niezgodność z profilem pisma lub niski poziom merytoryczny artykuł może zostać odrzucony przez redakcję bez zasięgania opinii recenzentów.

9. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce; po ich wykryciu obowiązkiem redaktora naczelnego jest w zależności od natury i powagi naruszonych zasad albo zamieszczenie sprostowania, albo usunięcie artykułu z wydania elektronicznego oraz papierowego (informacja o usunięciu w najbliższym zeszycie z podaniem przyczyn); redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia instytucji zatrudniającej autora/autorów i finansujących badania o wystąpieniu nierzetelności naukowej.

 

Przesłanie artykułu

Artykuły należy dodawać poprzez platformę czasopism cyfrowych UMK: http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/PCh Autor powinien najpierw zarejestrować się, podając dane do korespondencji. Po rejestracji należy zalogować się na stronie i wprowadzić plik z tekstem oraz wszystkie wymagane metadane - zarówno w języku polskim (ważne - należy zapisać je po wprowadzeniu) oraz w języku angielskim (zmiana języka w lewym górnym rogu strony; dane w języku angielskim należy oddzielnie zapisać). Prawidłowe wprowadzenie danych oraz przesłanie tekstu na platformę skutkować będzie informacją na podany przez autora mail o wpłynięciu tekstu do redakcji. Identyczną informację otrzyma redaktor czasopisma.

Filmy instruktażowe, przygotowane przez Wydawnictwo UMK

Informujemy ponadto, że Platforma Czasopism UMK zawiera program antyplagiatowy  iThenticate, dzięki któremu od początku marca 2014 roku każdy artykuł czasopisma jest sprawdzany pod kątem plagiatów.

 

Wskazówki edytorskie

Prosimy naszych Autorów o przygotowanie nadsyłanych tekstów według niżej podanych wskazówek. Dostosowanie się do podanych norm w znacznym stopniu przyczyni się do przyspieszenia procesu wydawniczego. Nasze wymagania są następujące:

Objętość tekstu:

artykuł – do 15 stron;
sprawozdanie – do 5 stron;
recenzja lub nota bibliograficzna – do 4 stron;

Streszczenia i noty o autorze:

na końcu artykułu streszczenie i 5 słów-kluczy w języku angielskim; streszczenie powinno być poprzedzone przetłumaczonym tytułem artykułu;

streszczenie artykułu i 5 słów-kluczy w języku polskim;

krótka notka o sobie jako Autorze artykułu z podaniem tytułów naukowych oraz swojego miejsca pracy czy ośrodka naukowego, np.: Dr hab. Jan Kowalski, prof. UMK, kierownik Katedry Filozofii Edukacji w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu;

Format tekstu:

plik tekstowy w formacie *.rtf lub *.doc (World 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora, np. czcionka grecka, hebrajska itp.);

czcionka: Times New Roman 12 punktów, można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń;

interlinia 1,5 wiersza;

lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm;

prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania;

w przypadku nadesłania wydruku wymagany druk jednostronny;

Przypisy (styl Chicago):

przypisy dolne - Times New Roman 10 punktów; interlinia 1 wiersz:

przypis z monografii (1 autor)1 (2 i więcej autorów)2

przypis z rozdziału z pracy zbiorowej3

przypis z czasopisma4

powoływanie się na tę samą pozycję, co wyżej5

przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej (jeden autor)6 (dwóch i więcej autorów)7

1. Jerzy Bagrowicz, Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele (Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000), 24.

2. Jerzy Bagrowicz, Stanisław Jankowski, „Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Studia z pedagogii biblijnej (Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005), 37.

3. Zdzisław Pawlak, „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”, w: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005), 105-119.

4. Józef M. Dołęga, „Nauki środowiskowe na początku XXI wieku”, Paedagogia Christiana 2 (2011): 19.

5. Tamże, 27.

6 Bagrowicz, Edukacja, 34.

7. Bagrowicz, Jankowski, „Pan, Bóg twój, 67.

 

Bibliografia:

Bagrowicz, Jerzy. Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000.

Bagrowicz, Jerzy, Stanisław Jankowski. „Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Studia z pedagogii biblijnej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

Dołęga, Józef M. „Nauki środowiskowe na początku XXI wieku”. Paedagogia Christiana 2 (2011): 11-39.

Pawlak, Zdzisław. „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”. W: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski, 105-119. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

 

W przypadku artykułów z czasopism udostępnianych elektronicznie i posiadających identyfikator doi:

Dołęga, Józef M. 2011. „Nauki środowiskowe na początku XXI wieku”. Paedagogia Christiana 2: 11-39. http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2011.001

 

Ryciny i wykresy:

ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość (pliki *.tif, *.jpg lub *.cdr o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi), ujednoliconą formę i opisy;

wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji);

tabele, schematy i rysunki powinny być ponumerowane i mieć tytuł czy też podpis;

nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu;

wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim, umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Redakcji Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

W razie wątpliwości, dotyczących wymagań edytorskich, prosimy o kontakt z panią mgr Mirosławą Buczyńską z Wydawnictwa Naukowego UMK, redaktorem wydawniczym czasopisma, mail: mirbucz@uni.torun.pl.

 

Zasady opracowania tabel:

Tabele należy umieścić w formie edytowalnej w tekście lub w osobnym pliku wskazując w tekście jedynie miejsce, gdzie powinny być umieszczone. W tekście nie należy powtarzać danych zawartych w tabelach. Pod tabelą należy umieścić informację o źródle danych. Jeśli dane pochodzą z danych własnych, określenie źródła powinno mieć następującą postać: „Źródło: badania własne”.

Tytuł tabeli: Nad każdą tabelą należy umieścić tytuł, poprzedzony skrótem „Tab.” po którym należy podać numer tabeli, w sposób ciągły.

Główka tabeli: Zawierać powinna zasadniczo informacje nt. zmiennych niezależnych. Należy podać ogólną liczebność obserwacji (L=…). Tekst w główce należy wyśrodkować.

Boczek tabeli: Zawierać powinien zasadniczo zmienne zależne zaprezentowane poprzez wartości procentowe (bez podawania liczby L w poszczególnych kategoriach). Jeśli w tabeli znajduje się określenie „w procentach” nie należy powtarzać przy danych znaku „%”. Nie należy numerować kategorii. Boczek powinien rozpoczynać się kategorią „Ogółem” tak aby procenty sumowały się do 100. Kategorię inne i brak danych umieszczamy na samym dole. Należy umieszczać dane maksymalnie do 1 miejsca po przecinku. Tekst w boczku należy wyrównać do lewej.

Przykład:

Tab. 1. Respondenci według deklarowanej podstawy wiary

Podstawa wiary

Ogółem (L=864)

Płeć respondenta

Kobieta (L=493)

Mężczyzna (L=371)

W procentach

 Ogółem

100,0

100,0

100,0

 Osobiste przemyślenia i przekonania

23,3

21,9

25,1

 Uczęszczanie do Kościoła

12,7

14,8

10,0

 Wpływ lektur

1,0

1,0

1,1

 Tradycja i wychowanie w rodzinie

32,4

34,1

30,2

 Przeżycia i doświadczenia życiowe

7,5

8,9

5,7

 Tradycja sąsiedzka i środowiskowa

0,6

0,6

0,5

 Inne

0,8

0,2

1,6

 Brak danych

21,6

18,5

25,9

Źródło: Badania własne.