About the Journal / O PCh

Paedagogia Christiana (ISSN: 1505-6872; ISSN (online): 2451-1951) is a peer-reviewed scientific journal, published in an open access form, devoted to the issues of Christian pedagogy. It has been published in Torun (Poland), at the Nicolaus Copernicus University, since 1997 – as a semi-annual journal. Its aim is to promote philosophical and theological reflection on and the results of empirical research relating to Christian education and its role in supporting individual and social development. The journal publishes the results of research on experiences of the Christian upbringing, both in terms of the historical aspects and of the contemporary practice of churches, schools and religious movements and associations. Articles may be accepted which do not directly deal with the issue of Christian education, but instead talk about its humanistic and personalistic foundations. These would include issues related to what is broadly understood to be a religious education, as well as those concerned with the moral and social upbringing of children generally; all must be presented in terms of contemporary socio-cultural conditions. The journal is under the patronage of the Committee of Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences.

Paedagogia Christiana (ISSN: 1505-6872; ISSN (on-line): 2451-1951) jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym w otwartym dostępie (open access), poświęconym problematyce pedagogiki chrześcijańskiej. Ukazuje się w Toruniu, w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, od 1997 roku jako półrocznik. Jego celem jest upowszechnianie refleksji filozoficzno-teologicznej oraz wyników badań empirycznych odnoszących się do edukacji chrześcijańskiej oraz do roli odgrywanej przez nią we wspieraniu indywidualnego i społecznego rozwoju człowieka. W czasopiśmie publikowane są wyniki badań nad doświadczeniem wychowania chrześcijańskiego, zarówno w jego aspekcie historycznym, jak i we współczesnej praktyce Kościołów, szkół oraz ruchów i stowarzyszeń religijnych. Do druku przyjmowane są także artykuły niepodejmujące wprost problematyki edukacji chrześcijańskiej, ale przedstawiające jej humanistyczny i personalistyczny fundament, w tym zagadnienia szeroko rozumianej edukacji religijnej, wychowania moralnego oraz społecznego, realizowanych we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych. Czasopismo objęte jest patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i wpierane przez Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej.