Zeszyt 1/19 (2007)

Jerzy Bagrowicz - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Mieczysław Paczkowski - Proces kształtowania woli i wyrabiania nawyków według Orygenesa 9
Mirosław Mróz - Etyka wzrastania dziecka. Interpretacja pedagogiczno-moralna „Puer Jasus” św. Tomasza z Akwinu 33
Ryszard Małachowski - Procesy integracyjne w Europie a implikacje oświatowe. Europejskie agendy oświatowe 51
Helena Słotwińska - Samokształcenie i samowychowanie elementami autoformacji 65
Beata Dobrzyńska - Rozumienie pojęć u dzieci w wieku przedszkolnym 83
Małgorzata Słowik - Grupy rówieśnicze a kryzysy religijne współczesnej młodzieży 97
Stanisław Radoń - Cechy osobowości a przeżycia religijne młodzieży artystycznej 111
Adam Maj - Szkoła katolicka w polskim systemie szkolnictwa 125
Tomasz Biernat, Leon Dyczewski, Paweł Sobierajski, Justyna Szulich-Kałuża - Wyobrażenia młodzieży w Polsce o małżeństwie 137
Małgorzata Perechowska, Maria Kowalik - Odkrywanie wartości przez uczniów gimnazjum – uwagi katechetyczne 157
Anna Prokopiak-Lewandowska - Działalność Wandy Szuman na rzecz osób niewidomych – wybrane aspekty 167
Beata Bilicka - Wkład ks. W. Gadowskiego i ks. Z. Bielawskiego w przezwyciężenie modelu katechizmu deharbowskiego w Polsce na początku XX wieku 181
Anna Więcławska - Poczucie sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci 191
Piotr Krajewski - Syndrom Geppetto. Ewolucja pojmowania rodzicielstwa w społeczeństwach ekonomicznie zaawansowanych 205

Z pedagogiki rodziny

Waldemar Rozynkowski - O domu rodzinnym bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 217

Recenzje

Cyprian Rogowski - Janusz Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 218 229
Adam Solak - Jan Charytański SJ, Czesława Margarita Sondej OSU, Kim jestem jako człowiek i chrześcijanin. Rozważania w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego, WAM, Kraków 2006, ss. 216 233
Małgorzata Sekułowicz - Jacek J. Błeszyński (red.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Impuls, Kraków 2006, ss. 506 235

Znajdź na stronie