Informacje

    „Paedagogia Christiana” (ISSN: 1505-6872; ISSN (on-line): 2451-1951) jest czasopismem (półrocznikiem), wydawanym od 1997 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (zeszyty 1-4 ukazały się w Wydawnictwie Adam Marszałek), poświęconym problematyce pedagogiki chrześcijańskiej oraz pedagogiki religii. Każdy zeszyt zawiera cztery działy: 1 — Artykuły i rozprawy; 2 — Z pedagogiki rodziny; 3 — Sprawozdania; 4 — Recenzje.

    Zadaniem pisma jest przede wszystkim ukazywanie chrześcijańskich inspiracji i tradycji w wychowaniu i refleksji o nim. Do takich zagadnień należą m.in. filozoficzno-antropologiczne i biblijno-teologiczne podstawy wychowania człowieka oraz problematyka wychowania obecna w nauczaniu Kościoła katolickiego. Wiele miejsca poświęca się współczesnym uwarunkowaniom wychowania człowieka, dyskusjom nad najtrudniejszymi problemami i aktualnymi pytaniami, stawianymi w obrębie szeroko podjętej edukacji religijnej. Innym zagadnieniem, podejmowanym na łamach pisma, jest problematyka wychowania człowieka w społeczeństwie pluralistycznym i wielokulturowym. Pismo prezentuje pedagogikę religii jako atrakcyjną ofertę dla współczesnego wychowania oraz aktualność chrześcijańskiego ideału wychowawczego. Jest otwarte na problematykę szeroko pojętej edukacji religijnej całego chrześcijaństwa, a także zagadnienia dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego. Wskazuje na szczególne wyzwania, stające w tym zakresie przed pedagogiką religii, a zwłaszcza wychowania do dialogu i tolerancji, troski o własną tożsamość z jednoczesnym otwarciem na innych.

    Szeroka formuła pisma pozwala na umieszczenie artykułów spoza dziedziny pedagogiki religii, np. wychowania moralnego, społecznego, wychowania do wolności, demokracji, bioetyki, znaczenia mediów elektronicznych w wychowaniu. Czasopismo poświęca wiele miejsca wychowaniu młodzieży, zjawiskom patologii, uzależnieniom, pedagogice specjalnej, ekologii czy nowej dziedzinie — tanatopedagogice. Redakcja uwzględnia także wyniki empirycznych badań zjawisk wychowawczych oraz inny niż pedagogicznoreligijny punkt widzenia. Profil czasopisma pozwala na umieszczenie problematyki historii wychowania oraz sylwetek wybitnych wychowawców i pedagogów. Obecna jest również problematyka pedagogiczna podejmowana podczas kolejnych zjazdów pedagogicznych.

    Dział obejmujący zagadnienia z zakresu szeroko ujmowanej pedagogiki rodziny wskazuje na aktualne problemy życia rodzinnego, sytuację rodziny, także zagrożenia wychowania w rodzinie. Sprawozdania prezentują ważne wydarzenia i spotkania pedagogiczne oraz katechetyczne. Dział recenzji natomiast wskazuje na polskie i obcojęzyczne prace z zakresu pedagogiki ogólnej oraz pedagogiki religii.

ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz,

profesor na Wydziale Nauk Pedagogicznych
oraz Wydziale Teologicznym UMK,
założyciel czasopisma „Paedagogia Christiana”